Zásady ochrany osobných údajovFlorbalbazar.sk sú internetové stránky, ktorých prevádzkovateľom je Florbal s.r.o., Tomášikova 13, 821 01 Bratislava, IČO: 44887001, ďalej len prevádzkovateľ.

  1. Používateľ dobrovoľným vyplnením údajov potrebných k registrácii konta Inzerenta na Bazáre podľa čl. 4 týchto VPP udeľuje Prevádzkovateľovi ako prevádzkovateľovi informačného systému svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov podľa ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tento súhlas sa udeľuje na dobu používania konta Inzerenta na Bazáre.

  2. Inzerent riadnym používaním Bazáru potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami používania Bazáru a udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytnutých prostredníctvom Bazáru Prevádzkovateľovi na účely používania Bazáru a Služby prostredníctvom neho poskytovanej. Inzerent je oprávnený tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať späť zaslaním e-mailu na adresu [email protected], ktorý bude obsahovať odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

  3. Používateľ/Inzerent je si vedomý toho, že jeho osobnú údaje môžu byť poskytnuté v súvislosti so Službou poskytnutou na serveroch sprístupnené tretím osobám.

  4. Inzerent registráciou svojho konta na Bazáre a riadnym používaním Bazáru potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov a udelenia potrebných súhlasov so spracúvaním osobných údajov, o jeho právach vyplývajúcich z ustanovenia § 28 zákona č. č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (právo vyžadovať potvrdenie o spracúvaní osobných údajov; právo vyžadovať informácie o spracúvaní osobných údajov; právo vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané; právo vyžadovať zoznam spracúvaných osobných údajov; právo vyžadovať opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných spracúvaných osobných údajov; právo požadovať likvidáciu osobných údajov; právo požadovať blokovanie osobných údajov, v prípade ak bol odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov pred skončením jeho platnosti; právo namietať voči využívaniu/poskytovaniu osobných údajov na marketingové účely a právo namietať voči používaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sa použijú na marketingové účely).

  5. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľ/Inzerenta, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona a v súlade so zákonom alebo v rámci súdnych, správnych sporov vedených s Prevádzkovateľom alebo proti nemu, aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa alebo aby za daných podmienok boa chránené osobná bezpečnosť tretích osôb.

  6. Používateľ/Inzerent používaním Bazáru a jeho Služby súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.