Obchodné podmienkyVŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA

florbalbazar.sk

 

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné podmienky používania (ďalej len „VPP“) upravujú právny vzťah a z neho vyplývajúce práva a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou Florbal s.r.o., IČO: 44 887 001, so sídlom Tomášikova 13, 821 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri SR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 121506/B ako Prevádzkovateľom a Používateľom/Inzerentom v súvislosti s používaním internetového bazáru florbalového vybavenia a príslušenstva.

 2. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú: tel: + 421 948 495 924, e-mail: [email protected]

 3. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Prevádzkovateľa vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov vykonáva kontrolný správny orgán, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty.

 4. Pridávanie inzerátov ako aj topovanie inzerátov sa považuje v zmysle § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“) za poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 

2. Definície základných pojmov

 1. Prevádzkovateľ je obchodná spoločnosť Florbal s.r.o., IČO: 44 887 001, so sídlom Tomášikova 13, 821 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri SR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 121506/B, ktorá prevádzkuje internetový bazár umiestnený na doméne www.florbalbazar.sk. Ďalšie informácie o Prevádzkovateľovi a Bazáre je možné nájsť na internetovej stránke www.florbalbazar.sk.

 2. Tovar je použité florbalové vybavenie a príslušenstvo.

 3. Inzerent je fyzická osoba, ktorá inzeruje svoj Tovar za účelom jeho predaja tretej osobe.

 4. Používateľ je každá fyzická a právnická osoba, ktorá vstupuje na Bazár za účelom získania informácii v súvislosti s ponukou a dopytom tovaru.

 5. Bazár je internetový bazár použitého Tovaru, ktorý je umiestnený na doméne www.florbalbazar.sk.

 6. Službou sú internetové inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ Bazáru poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovaru medzi Používateľmi.

 7. Pridávanie inzerátu je služba, ktorá umožní Inzerentovi ponúkať na predaj jeho Tovar tretím osobám na Bazáre.

 8. Topovanie inzerátu je služba, ktorá umožňuje Inzerentovi zvýhodniť jeho inzerát v poradí oproti iným inzerátom ostatných Inzerentov.

 9. Platená služba je pridávanie inzerátov a topovanie inzerátov.

 10. Zmluvné strany pri poskytovaní služby sú Prevádzkovateľ a Inzerent.

 11. Zmluvné strany pri uzatvorení obchodu sú Inzerent a Používateľ.

 

3. Základné podmienky používania Bazáru

 1. Prevádzkovateľ je sprostredkovateľ medzi stranou ponuky a stranou dopytu pri inzerovaní Tovaru na Bazáre. Za týmto účelom Prevádzkovateľ poskytuje Inzerentom a Používateľom Bazár, na ktorom im sprostredkováva možnosť ponúkať na predaj Tovar v jednotlivých kategóriách a možnosť nakupovať tento Tovar.

 2. Uzatvorením obchodu medzi Inzerentom a Používateľom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi nimi ako zmluvnými stranami. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za plnenie záväzkov z tejto zmluvy vrátane zodpovednosti za vady Tovaru.

 3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah inzerátov, hodnotení a ani za žiadne záväzky medzi Inzerentom a Používateľom, ktoré vzniknú na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi nimi.

 4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie údajov uvedených v inzeráte zo strany Inzerenta alebo Používateľa.

 5. Prevádzkovateľ je oprávnený prepojiť Bazár aj s inými internetovými stránkami, ktorých je taktiež prevádzkovateľom.

 6. Používanie Bazáru a prezeranie inzerátov Tovaru nie je spoplatnené s výnimkou pridávania inzerátov a ich topovania.

 7. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii predávajúceho alebo distribútora inzerovaného Tovaru.

 

4. Registrácia Inzerenta a sprístupnenie konta

 1. Za účelom využívania Služby sa vyžaduje elektronická registrácia konta Inzerenta, ktorá je prístupná Používateľom na Bazáre.

 2. Registrácia konta Inzerenta je bezplatná. Registrovať sa môže len fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky uvedené v čl. 2 ods. 2.3. týchto VPP.

 3. Používateľ vykoná registráciu svojho konta Inzerenta vyplnení a odoslaním registračného formuláru, ktorý je dostupný na Bazáre. V registračnom formulári je Používateľ povinný vyplniť svoje meno, priezvisko, e-mail, telefón a zvoliť si heslo pre prístup do konta Inzerenta.

 4. Používateľ ako Inzerent registráciou na Bazáre poskytuje svoj súhlas so zverejňovaním vlastných kontaktov a identifikačných údajov pri svojich inzerátoch.

 5. Za uvedenie nesprávnych, nepravdivých či neúplných údajov nesie Používateľ plnú zodpovednosť, a to i vo vzťahu k ďalším Používateľom alebo akýmkoľvek iným tretím osobám, ktorým by v dôsledku uvedenia nesprávnych, nepravdivých či neúplných údajov vznikla akákoľvek škoda. Predpokladom odoslania registračného formuláru je potvrdenie, že sa Používateľ oboznámil s týmito VPP, že im v celom rozsahu porozumel, a že s nimi bezpodmienečne súhlasí.

 6. Prístup do konta Inzerenta je zabezpečený pomocou prihlasovacích údajov, ktorými sú e-mailová adresa Inzerenta a ním zvolené heslo. Inzerent je povinný zachovať svoje prihlasovacie údaje v tajnosti a nie je oprávnený umožniť používanie svojho užívateľského účtu tretím osobám. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú Inzerentovi odcudzením jeho prihlasovacích údajov tretími osobami.

 

  1. Inzerent je oprávnený využívať Služby Prevádzkovateľa bezodkladne po riadnom vykonaní registrácie jeho konta na Bazáre.

 

  1. V prípade, ak Inzerent zistí neautorizované použitie svojho konta, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi.

 

5. Úprava údajov Inzerenta

 1. Inzerent je povinný svoje kontaktné údaje udržiavať pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania Služby na Bazáre. V opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať inzerát Inzerenta aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 2. V prípade nevyplnenia pravdivých a aktuálnych údajov zo strany Inzerenta, môže byť konto Inzerenta zo strany Prevádzkovateľa pozastavené, prípadne úplne vymazané.

 

6. Pridávanie inzerátov

 1. Pridanie inzerátu je možné po riadnej registrácii konta Inzerenta podľa čl. 4 týchto VPP.

 2. Pridanie inzerátu je možné vykonať prostredníctvom jeho vloženia cez rozhranie „Pridať inzerát“ na Bazáre. Toto rozhranie sa nachádza na hornej lište Bazáru a odkazuje na jednoduchý formulár pre pridanie inzerátu.

 3. Pridanie inzerátu je spoplatnené sumu vo výške 2 EUR vrátane DPH.

 4. Pridaný inzerát je platný automaticky po dobu neurčitú, odo dňa jeho pridania, pokiaľ ho Inzerent sám nevymaže.

 5. Do inzerátu je možné vkladať fotografie Tovaru.

 6. Na Bazáre je zakázané inzerovať iné veci ako Tovar.

 7. Na Bazáre sa ďalej zakazuje:
   1. inzerovať jeden (rovnaký) Tovar vo viacerých kategóriách,
   2. inzerovať nadmerné množstvo Tovaru v jednom inzeráte,
   3. inzerovať v inom ako slovenskom alebo českom jazyku,
   4. inzerovať Tovar právnických osôb ako predajcov,
   5. inzerovať ponuky e-shopov.
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený pred pridaním inzerátu na Bazár tento skontrolovať a následne rozhodnúť o jeho schválení. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť inzeráty, ktorú budú v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, s dobrými mravmi a s týmito VPP. V prípade, ak budú inzeráty Inzerenta odstránené z dôvodu ich rozporu, považuje sa konanie Inzerenta za porušenie jeho povinností konať v súlade so zákonom, dobrými mravmi a týmito VPP; služba v takomto prípade sa považuje za poskytnutú v celom rozsahu.

 2. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek premiestniť inzerát do vhodnejšej kategórie aj bez predchádzajúceho oznámenia Inzerentovi.

 3. V tomto prípade dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Inzerentom, a to na dobu určitú podľa ods. 6.4. tohto článku.

 

7. Topovanie inzerátov

 1. Inzerent za účelom oslovenia väčšieho množstva osôb má možnosť topovať vybraný inzerát. To znamená, že inzerát sa posunie pred ostatné (netopované inzeráty) a bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórii a zároveň vo výsledkoch vyhľadávania.

 2. Topovanie inzerátu je možné aktivovať formou SMS správy na číslo 8877 v tvare FLRBLBAZAR VÁŠ UNIKÁTNY KÓD

 3. Topovanie inzerátu je aktívne po dobu 7 kalendárnych dní odo dňa jeho aktivácie.

 4. Topovanie inzerátu je spoplatnené sumu vo výške 2 EUR vrátane DPH/7 kalendárnych dní.

 5. Ak bude odoslaná SMS správa v správnom tvare, zvolený inzerát bude po doručení spätnej SMS správy topovaný. Ak bolo odoslaná SMS v nesprávnom tvare alebo Inzerent nemá dostatočný kredit, inzerát nebude topovaný.

 6. Ak bude inzerát v čase aktivácie už topovaný, počet dní topovania sa spočíta.

 7. Aktiváciu topovania inzerátov podporujú operátori: Orange, Telefónica (O2), Telefkom. Spôsob platby zabezpečuje Airtoy a.s.

 8. V tomto prípade dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Inzerentom, a to na dobu určitú podľa ods. 7.3. tohto článku.

 

8. Správanie sa Používateľov a Inzerentov

 1. Používateľ a Inzerent plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených hodnotí a inzerátov, a to vrátene textu a fotografií v nich uvedených.

 2. Inzerent je povinný zabezpečiť, aby obsah jeho inzerátu bol v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä:
   1. môže inzerovať iba Tovar, ktorého predaj je v Slovenskej republike povolený,
   2. môže pridávať len Tovar, ktorého je vlastníkom,
   3. môže pridávať len texty a fotografie Tovaru, ku ktorým má vysporiadané všetky autorské práva,
   4. nemôže uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach inzerovaného Tovaru alebo dodacích podmienkach,
   5. je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR.
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať inzerát Inzerenta, ak je v rozpore s podmienkami uvedenými v čl. 6 ods. 6.7. týchto VPP alebo s podmienkami uvedenými v ods. 8.2. tohto článku.

 2. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať inzerát Inzerenta bez predchádzajúceho upozornenie aj v prípade, ak jeden Inzerent pridáva inzeráty pod viacerými kontami na Bazáre.

 3. Používateľ a Inzerent nie je oprávnený využívať Bazár a jeho Službu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto VPP. Používateľ a Inzerent nesmie Bazár a jeho Službu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Prevádzkovateľa inými osobami. Používateľ a Inzerent nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom Prevádzkovateľa.

 

9. Zrušenie konta Inzerenta

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť konto Inzerenta, ak
   1. tento Inzerent opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z týchto VPP,
   2. Inzerent má viacero kont na Bazáre.
 1. Inzerent je oprávnený kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa, aby vymazal jeho konto. Žiadosť o vymazanie je potrebné adresovať e-mailom na [email protected] Prevádzkovateľ je povinný do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti vymazať konto Inzerenta.

 

10. Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (ďalej len „zmluva“) je možné vykonať do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy.

 2. Odstúpenie od zmluvy je možné doručiť písomne poštou na adresu Prevádzkovateľa uvedenú v čl. 2 ods. 2.1. týchto VPP alebo prostredníctvom e-mailu na [email protected].

 3. Inzerent má možnosť na odstúpenie od zmluvy použiť formulár uvedený v prílohe č. 1 týchto VPP.

 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty.

 5. V prípade, ak sa má na základe zmluvy začať poskytovanie Platenej služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, Inzerent udelením súhlasu so začatím poskytovania tejto služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po jej úplnom poskytnutí právo na odstúpenie od zmluvy. Za týmto účelom je Prevádzkovateľ povinný vyžiadať si od Inzerenta výslovný súhlas so začatím poskytovania tejto služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy ako aj jeho vyhlásenie o tom, že bol o zániku práva na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí týchto služieb riadne poučený. Ak Inzerent odstúpi od zmluvy a pred začatím poskytovania tejto služby udelil výslovný súhlas, je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

 6. V prípade, ak sa poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči začalo s výslovným súhlasom Inzerenta a Inzerent vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 

11. Ochrana osobných údajov

 1. Používateľ dobrovoľným vyplnením údajov potrebných k registrácii konta Inzerenta na Bazáre podľa čl. 4 týchto VPP udeľuje Prevádzkovateľovi ako prevádzkovateľovi informačného systému svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov podľa ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tento súhlas sa udeľuje na dobu používania konta Inzerenta na Bazáre.

 2. Inzerent riadnym používaním Bazáru potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami používania Bazáru a udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytnutých prostredníctvom Bazáru Prevádzkovateľovi na účely používania Bazáru a Služby prostredníctvom neho poskytovanej. Inzerent je oprávnený tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať späť zaslaním e-mailu na adresu [email protected], ktorý bude obsahovať odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 3. Používateľ/Inzerent je si vedomý toho, že jeho osobnú údaje môžu byť poskytnuté v súvislosti so Službou poskytnutou na serveroch sprístupnené tretím osobám.

 4. Inzerent registráciou svojho konta na Bazáre a riadnym používaním Bazáru potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov a udelenia potrebných súhlasov so spracúvaním osobných údajov, o jeho právach vyplývajúcich z ustanovenia § 28 zákona č. č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (právo vyžadovať potvrdenie o spracúvaní osobných údajov; právo vyžadovať informácie o spracúvaní osobných údajov; právo vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané; právo vyžadovať zoznam spracúvaných osobných údajov; právo vyžadovať opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných spracúvaných osobných údajov; právo požadovať likvidáciu osobných údajov; právo požadovať blokovanie osobných údajov, v prípade ak bol odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov pred skončením jeho platnosti; právo namietať voči využívaniu/poskytovaniu osobných údajov na marketingové účely a právo namietať voči používaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sa použijú na marketingové účely).

 5. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľ/Inzerenta, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona a v súlade so zákonom alebo v rámci súdnych, správnych sporov vedených s Prevádzkovateľom alebo proti nemu, aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa alebo aby za daných podmienok boa chránené osobná bezpečnosť tretích osôb.

 6. Používateľ/Inzerent používaním Bazáru a jeho Služby súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.

 

12. Zodpovednosť za škodu

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Používateľovi/Inzerentovi konaním Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplýva a je mu možné ho uložiť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

 2. Prevádzkovateľ nie je povinný nahradiť škodu, ktorá by vznikla Používateľovi/Inzerentovi priamo, nepriamo alebo náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním Služby Bazáru.

 3. Prevádzkovateľ nemá zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, hodnotení a žiadneho zverejneného obsahu Inzerentov vrátane textu a fotografií.

 4. Prevádzkovateľ neručí za nepretržité fungovanie Bazáru a jeho bezchybnosť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek Bazár vypnúť alebo pozastaviť jeho fungovanie na nevyhnutné dobu aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla Používateľovi/Inzerentovi v dôsledku konaniach iných Používateľov/Inzerentov alebo tretích osôb.

 6. Prevádzkovateľ nemá vplyv a nenesie žiadnu zodpovednosť za dojednania alebo dohody medzi Používateľom a Inzerentom, ktorí na seba získali kontakt prostredníctvom Bazáru. Takéto dojednania či dohody sú právnym konaním medzi týmito osobami, ktorí za ne sami nesú plnú zodpovednosť.

 

13. Zodpovednosť za vady a reklamačné podmienky

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby na Bazáre budú poskytované riadne a včas. V prípade, vyskytnutia sa vád poskytovaných platených služieb sa Prevádzkovateľ zaväzuje tieto vady bezodkladne odstrániť.

 2. Inzerent má právo uplatniť si u Prevádzkovateľa záruku len na vady platených služieb, ktoré zavinil Prevádzkovateľ. Vznik vady je určený okamihom keď Inzerent oznámi preukázateľnou formou Prevádzkovateľovi, že boli zistené nesprávne prevádzkové parametre alebo prerušenie prevádzky služby.

 3. Záručná doba na platené služby je vymedzená časovou platnosťou danej poskytovanej služby, trvá počas doby jej poskytovania, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa zakúpenia/aktivácie služby.

 4. Záručná doba na platené služby sa predlžuje o dobu, počas ktorej Inzerent nemohol službu používať z dôvodu uplatnenia si práva zo zodpovednosti za vady na službe, až do doby vybavenia reklamácie, kedy mohol službu opäť využívať.

 5. Inzerent je povinný reklamovať u Prevádzkovateľa vady služby počas záručnej doby bez zbytočného odkladu po tom ako vady zistí, inak Inzerentovi právo na reklamáciu zanikne.

 6. Inzerent je povinný zaslať reklamáciu Prevádzkovateľovi písomne na adresu uvedenú v čl. 2 ods. 2.1. týchto VPP alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected] Inzerent je povinný v reklamácii uviesť presný a konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

 7. Prevádzkovateľ je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

 8. Prevádzkovateľ je povinný vydať Inzerentovi potvrdenie o prijatí reklamácie v určenej forme. Potvrdenie o prijatí reklamácie Prevádzkovateľ doručí Inzerentovi ihneď po riadnom uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť Inzerentovi ihneď, Prevádzkovateľ je povinný toto potvrdenie doručiť Inzerentovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Prevádzkovateľ aj Inzerent týmto berú na vedomie a súhlasia s tým, že pokiaľ Používateľ preukázateľne uplatní reklamáciu elektronickou formou, budú všetky doklady týkajúce sa prijatia a vybavenia reklamácie v rámci reklamačného konania zasielané zo strany Prevádzkovateľa Inzerentovi taktiež v elektronickej forme. Za deň doručenia dokladu týkajúceho sa reklamácie v elektronickej forme sa považuje nasledujúci kalendárny deň po odoslaní tohto dokladu.

 9. Prevádzkovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie nemôže trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  1. Ak Prevádzkovateľ preverením reklamácie zistí, že reklamácia bola podaná včas, v určenej záručnej dobe a že reklamovaná vada je vadou, za ktorú zodpovedá Prevádzkovateľ, má Inzerent právo:
   A.) 13.10.1.pokiaľ ide o odstrániteľné vady:
   - aby takáto vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená, pričom Prevádzkovateľ je povinný odstrániť takúto vadu bez zbytočného odkladu,
   - aby mu Prevádzkovateľ vymenil reklamovanú službu za novú adekvátnu službu, ak tým Prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady,

  2. Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú službu za službu bez vady, ak to Používateľovi nespôsobí závažné ťažkosti,
   B.) 13.10.2.pokiaľ ide o neodstrániteľné vady:
   - na výmenu reklamovanej služby za novú adekvátnu službu alebo na odstúpenie od  zmluvy s Prevádzkovateľom a vrátenie ceny poskytovanej služby, ak reklamovaná vada bráni riadnemu užívaniu služby,
   - na primeranú zľavu z ceny poskytovanej služby, ak táto vada nebráni Používateľovi v riadnom užívaní služby,
   C.) 13.10.3.pokiaľ ide o opakujúce sa vady alebo väčší počet vád na výmenu ním reklamovanej služby alebo na odstúpenie od  zmluvy s Prevádzkovateľom a vrátenie ceny poskytovanej služby, a to aj v prípadoch, keď reklamovanú vadu možno odstrániť, avšak Používateľ nemôže službu riadne užívať pre opätovné sa vyskytnutie tej istej vady alebo pre väčší počet vád.

 

14. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, ak Používateľ/Inzerent nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho podnety a sťažnosti alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu prostredníctvom pošty alebo kontaktného e-mailu [email protected].

 2. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť Používateľa/Inzerenta odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej odoslania, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na [email protected] alebo [email protected] alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ).

 4. Používateľ/Inzerent môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov je možné nájsť na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 

15. Záverečné ustanovenia

 1. Používateľ/Inzerent svojou dobrovoľnou registráciou konta na Bazáre a ďalším používaním Bazáru potvrdzujú, že boli oboznámení s týmito VPP a vyjadrujú s nimi svoj súhlas, čo potvrdili aj pri registrácii Konta na Bazáre.

 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VPP kedykoľvek jednostranne zmeniť, a to najmä z technických dôvodov, legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovanej Služby na Bazáre. Prevádzkovateľ o zmene týchto VPP informuje Používateľov a Inzerentov na Bazáre.

 3. Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že nie je viazaný žiadnym záväzným alebo dobrovoľným Kódexom správania.

 4. Prevádzkovateľ môže v súvislosti so vstupom Používateľa/Inzerenta do Bazáru ukladať do koncového zariadenia Používateľa/Inzerenta tzv. „cookies“ za účelom monitoringu a zlepšenia Služby. Inzerent odoslaním registračného formuláru udeľuje Prevádzkovateľovi s ukladaním „cookies“ súhlas. Používateľ/Inzerent môže súhlas s ukladaním „cookies“ kedykoľvek odvolať, resp. môže ukladanie „cookies“ odmietnuť prostredníctvom nastavenia svojho internetového prehliadača. Prevádzkovateľ však týmto Používateľa/Inzerenta upozorňuje, že v prípade zakázania „cookies“ v internetovom prehliadači nemusí Bazár korektne fungovať.

 5. Keďže elektronický obsah je umiestnený priamo na Bazáre, ktorý Prevádzkovateľ prevádzkuje prostredníctvom tretej osoby odlišnej od Používateľa/Inzerenta, informácia o jeho funkčnosti a kompatibilite s hardvérom a softvérom nie je právne relevantná.

 6. Používateľ odoslaním registračného formuláru na Bazáre potvrdzuje, že Prevádzkovateľ si včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovení § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov ako aj podľa ustanovení § 10a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb, o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 7. Tieto VPP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 14.2.2019.

 

 

Príloha č. 1

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Adresát:

Florbal s.r.o., IČO: 44 887 001, so sídlom Tomášikova 13, 821 01 Bratislava

 

Oznamujem Vám, že týmto odstupujem od zmluvy o poskytovanie elektronického obsahu na Bazáre.

Popis služieb (*)

Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*):

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

 

Dátum ..........................

 

Podpis spotrebiteľa

(iba ak je tento formulár zasielaný poštou)